کیت کلر و PH واهب

0 بررسی
موجود

130,000 تومان

بررسی سریع

تست کیت اندازه گیری کلر و pH ارتو تولئدین به روش رنگ سنجی

دامنه آزمایش 2 – 0.2 ppm برای کلر و 8 – 6.8 برای pH