میکرو پلیت الایزا ریدر3200 دانا DANA-3200 ELISA READER

داری روشهای محاسباتی Absorbance , Single Point Calibration , Regression , Point to point curve fit , Uptake , Cut off
میزان خواندن جذب نمونه ها از -0.2 تا 3.000 .Abs
دارای 4 فیلتر 630 , 492 , 450 , 405 نانومتر